WKRÓTCE KOLEJNY REMONT W CENTRUM

Wydarzenia

Po wiosennych konsultacjach społecznych, przeprowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich, kolejnym etapem przygotowań do rozpoczęcia prac na ul. Rybaki jest ogłoszenie przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie przetargu na ich wykonawcę. Potencjalni wykonawcy swoje oferty mogą składać do 18 sierpnia.

Jak informuje PIM, rozpoczęcie prac na ul. Rybaki planowane jest jeszcze w tym roku. Dokumenty przetargowe przewidują, że ostateczny odbiór prac ma nastąpić najpóźniej 31 maja przyszłego roku. Prace mają być prowadzone etapami, by zminimalizować utrudnienia.

Po remoncie, w wyniku którego ulica i chodniki zyskają nową, estetyczną nawierzchnię, ul. Rybaki będzie jednokierunkowa.

- Na odcinku od ul. Strzałowej do ul. Krakowskiej. pojazdy będą się poruszać w stronę ul. Krakowskiej. Na odcinku od ul. Strzałowej do Strzeleckiej ruch będzie pozostawiony tak jak obecnie - czyli w kierunku ul. Strzeleckiej. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować, w znacznym zakresie ruch tranzytowy, który obecnie ma miejsce na Rybakach - informuje ZDM na swoich stronach.

Oprócz chodników wykonanych z kostki kamiennej, płyt betonowych i kamiennych, po wschodniej stronie ulicy pojawi się również zieleń i mała architektura. Przybędzie ponad 20 drzew, 5 ławek i 400m kw. terenów zagospodarowanego pod zieleń niską.

Uporządkowany zostanie sposób parkowania, tak aby piesi i kierowcy czuli się bezpiecznie. Uwolnione od samochodów chodniki ułatwią poruszanie się pieszym.

 

źródło: ZDM Poznań

DUŻE PIENIĄDZE NA STWORZENIE EKSPOZYCJI O POCZĄTKACH PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ

Wydarzenia

3 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowę z Archidiecezją Poznańską o dofinansowanie projektu pn. „Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”. W spotkaniu udział wzięli ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański oraz prof. Hanna Kóčka – Krenz z UAM w Poznaniu.

- Podpisanie tej umowy to ważny moment w naszych pracach nad przestrzenią Wielkopolski. Projekt Archidiecezji Poznańskiej, o wartości blisko 9,9 mln zł, który wsparliśmy kwotą ponad 8,2 mln zł, jest jedyny w swoim rodzaju, bo dotyczy naszego dziedzictwa narodowego. Dlatego został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym. Wcześniej sfinansowaliśmy także przygotowanie dokumentacji technicznej, która była istotnym elementem wdrożenia tego projektu. Cieszę się, że dzisiaj możemy nasze działania sfinalizować i podpisać umowę. Życzę Beneficjentowi – Archidiecezji Poznańskiej - szybkiej i skutecznej realizacji – powiedział Marszałek Marek Woźniak.

Inwestycja dotyczy renowacji, konserwacji i udostępnienia wnętrza zabytkowego kościoła Panny Marii in Summo oraz wykonania ekspozycji Palatium Mieszka I wraz z kaplicą Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Arcybiskup Stanisław Gądecki – wspominając niedawne obchody 1050-lecia Chrztu Polski podkreślił, że to miejsce o wielkim znaczeniu dla początków polskiej państwowości. Finalnie będzie służyć nie tylko celom religijnym, ale również turystycznym i niewątpliwie podniesienie walor Ostrowa Tumskiego. Z kolei prof. Hanna Kóćka - Krenz przypomniała wydarzenia związane z początkami naszej państwowości, które zapisały karty historii Ostrowa Tumskiego, m.in. wprowadzenie Dobrawy przez Księcia Mieszka I i wybudowanie jej kaplicy. - Mamy tu też do czynienia z miejscem – symbolem odrodzenia władzy piastowskiej – po najeździe Brzetysława w 1034 roku, który spowodował wielkie zniszczenia całej Wielkopolski – mówiła Hanna Kóčka – Krenz.

W projekcie uczestniczą trzy podmioty: Archidiecezja Poznańska, Miasto Poznań i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Prace obejmują zagospodarowanie terenu oraz stworzenie systemu informacyjnego dotyczącego całego terenu Ostrowa Tumskiego. Odwzorowany zostanie również historyczny przebieg wałów grodu poznańskiego. W ramach projektu zaplanowano ekspozycję reliktów, tradycyjną i multimedialną, Palatium i kaplicy Dobrawy wewnątrz i na zewnątrz kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją zabytków archeologicznych i programem edukacyjnym w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci. Inwestycja obejmuje także kompleksową konserwację i renowację wnętrza oraz zabytków ruchomych pochodzących z wnętrza kościoła Panny Marii in Summo, jak również zabezpieczenie kościoła przed kradzieżą i zniszczeniem.

Celem projektu jest poprawa dostępności do dóbr kultury oraz ochrona, zachowanie i właściwe wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego znajdującego się na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Wartością dodaną projektu jest poprawa atrakcyjności Poznania oraz zwiększenie ruchu turystycznego. Prezentacja projektu znajduje się na https://www.umww.pl/ostrow-tumski

wrpo

Na zdjęciu od lewej: ks. Henryk Nowak, Ekonom Archidiecezji Poznańskiej, ks. Abp Stanisław Gądecki, Marszałek Marek Woźniak

JEDYNY TAKI W POZNANIU. ZOBACZCIE NOWY PLAC ZABAW!