KINO PLENEROWE #NAWOLNYM. NA START KAPITALNY DOKUMENT