PARK KULTUROWY STARE MIASTO - PODNIESIE JAKOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ?